Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Laura Siegemund Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 14
  • Số lần đối mặt với Break Points 230
  • Lỗi kép 74
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 75%
  • Số lần games giao bóng 290
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 297
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 209
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần đối mặt với Break Points 88
  • Lỗi kép 39
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 70%
  • Số lần games giao bóng 102
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 102
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 28%
  • Cơ hội giành Break Points 69
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 12
  • Số lần đối mặt với Break Points 175
  • Lỗi kép 64
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 70%
  • Số lần games giao bóng 204
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 204
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 136
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 17
  • Số lần đối mặt với Break Points 137
  • Lỗi kép 69
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 192
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 195
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 158
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 39
  • Số lần đối mặt với Break Points 308
  • Lỗi kép 130
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 383
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 386
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 277
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 20
  • Số lần đối mặt với Break Points 146
  • Lỗi kép 75
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 195
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 203
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 154
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 26
  • Số lần đối mặt với Break Points 278
  • Lỗi kép 118
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 297
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 297
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 42%
  • Cơ hội giành Break Points 283
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 42
  • Số lần đối mặt với Break Points 369
  • Lỗi kép 119
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 71%
  • Số lần games giao bóng 470
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 479
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 404
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 9
  • Số lần đối mặt với Break Points 109
  • Lỗi kép 38
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 70%
  • Số lần games giao bóng 121
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 56%
  • Thắng Games Giao Bóng 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 43%
  • Số lần games trả giao bóng 120
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 45%
  • Cơ hội giành Break Points 124
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 49%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 10
  • Số lần đối mặt với Break Points 39
  • Lỗi kép 24
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 42
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 39
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 68%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 46%
  • Cơ hội giành Break Points 33
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 49%
  • Số lần tận dụng Break point 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Lỗi kép 3
  • Thắng Games Giao Bóng 13%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 33%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  Giao bóng
  • Aces 193
  • Số lần đối mặt với Break Points 1879
  • Lỗi kép 753
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 70%
  • Số lần games giao bóng 2296
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 58%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 2322
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 1847
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back