Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Su-Wei Hsieh Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 6
  • Lỗi kép 2
  • Số lần cứu Break Points 17%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 13
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 42%
  • Số lần games trả giao bóng 13
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 11
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 17
  • Số lần đối mặt với Break Points 222
  • Lỗi kép 71
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 240
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 56%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 244
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 193
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 75
  • Lỗi kép 24
  • Số lần cứu Break Points 47%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 70
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 54%
  • Thắng Games Giao Bóng 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 50%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 70
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 47
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 37
  • Số lần đối mặt với Break Points 482
  • Lỗi kép 176
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 641
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 634
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 504
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 40
  • Số lần đối mặt với Break Points 415
  • Lỗi kép 145
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 514
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 507
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 42%
  • Cơ hội giành Break Points 437
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 26
  • Số lần đối mặt với Break Points 235
  • Lỗi kép 61
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 255
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 251
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 189
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 26
  • Số lần đối mặt với Break Points 194
  • Lỗi kép 63
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 256
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 263
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 205
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 17
  • Số lần đối mặt với Break Points 109
  • Lỗi kép 42
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 120
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 118
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 94
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 17
  • Số lần đối mặt với Break Points 183
  • Lỗi kép 48
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 191
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 189
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 153
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 22
  • Số lần đối mặt với Break Points 342
  • Lỗi kép 110
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 383
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 56%
  • Thắng Games Giao Bóng 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 381
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 307
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 23
  • Số lần đối mặt với Break Points 306
  • Lỗi kép 96
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 381
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 372
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 41%
  • Cơ hội giành Break Points 328
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Lỗi kép 5
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Lỗi kép 8
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  Giao bóng
  • Aces 228
  • Số lần đối mặt với Break Points 2569
  • Lỗi kép 851
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 3064
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 3042
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 2468
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back