Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Maximo Gonzalez Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 25
  • Lỗi kép 7
  • Số lần cứu Break Points 68%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 29
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 30
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 25
  • Số lần đối mặt với Break Points 64
  • Lỗi kép 27
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 75
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 78
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 48
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 29%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 13
  • Số lần đối mặt với Break Points 72
  • Lỗi kép 13
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 79
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 58%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 81
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 30
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 44%
  Giao bóng
  • Aces 18
  • Số lần đối mặt với Break Points 70
  • Lỗi kép 16
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 100
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 99
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 54
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 12
  • Số lần đối mặt với Break Points 16
  • Lỗi kép 8
  • Số lần cứu Break Points 69%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 33
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 85%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 34
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 24%
  • Cơ hội giành Break Points 24
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 16
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 75%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 14
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 45%
  • Số lần games trả giao bóng 13
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 7
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 24
  • Số lần đối mặt với Break Points 149
  • Lỗi kép 36
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 198
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 204
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 99
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 14
  • Số lần đối mặt với Break Points 113
  • Lỗi kép 22
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 140
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 66%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 146
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 84
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 44
  • Số lần đối mặt với Break Points 272
  • Lỗi kép 74
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 345
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 347
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 27%
  • Cơ hội giành Break Points 258
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 8
  • Số lần đối mặt với Break Points 112
  • Lỗi kép 25
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 117
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 117
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 73
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần đối mặt với Break Points 12
  • Lỗi kép 6
  • Số lần cứu Break Points 33%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 21
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 23
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 42%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
  • Cơ hội giành Break Points 7
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm 44%
  Giao bóng
  • Aces 162
  • Số lần đối mặt với Break Points 921
  • Lỗi kép 238
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 1151
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 1172
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 700
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back