Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Andrey Golubev Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 67
  • Số lần đối mặt với Break Points 104
  • Lỗi kép 47
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 161
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 161
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 75
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 99
  • Số lần đối mặt với Break Points 260
  • Lỗi kép 98
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 347
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 355
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 154
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 21
  • Số lần đối mặt với Break Points 34
  • Lỗi kép 12
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 77
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 84%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 77
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 42
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 31%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 37
  • Số lần đối mặt với Break Points 64
  • Lỗi kép 29
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 89
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 88
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 43
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 103
  • Số lần đối mặt với Break Points 231
  • Lỗi kép 100
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 335
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 66%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 338
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 160
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 179
  • Số lần đối mặt với Break Points 247
  • Lỗi kép 123
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 440
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 443
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 221
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 99
  • Số lần đối mặt với Break Points 173
  • Lỗi kép 82
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 290
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 295
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 43%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 118
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 63
  • Số lần đối mặt với Break Points 52
  • Lỗi kép 34
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
  • Số lần games giao bóng 107
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 110
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 24%
  • Cơ hội giành Break Points 73
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 11
  • Số lần đối mặt với Break Points 17
  • Lỗi kép 9
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 25
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 22%
  • Số lần games trả giao bóng 23
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 10
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 679
  • Số lần đối mặt với Break Points 1182
  • Lỗi kép 534
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 1871
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 1890
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 896
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back