Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Viktoria Azarenka Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 130
  • Số lần đối mặt với Break Points 305
  • Lỗi kép 191
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 454
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 454
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 383
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 81
  • Số lần đối mặt với Break Points 253
  • Lỗi kép 161
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 341
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 343
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 298
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 107
  • Số lần đối mặt với Break Points 292
  • Lỗi kép 171
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 399
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 66%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 402
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 63%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 45%
  • Cơ hội giành Break Points 363
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 49%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 64
  • Số lần đối mặt với Break Points 164
  • Lỗi kép 61
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 231
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 224
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 62%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 45%
  • Cơ hội giành Break Points 200
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 121
  • Số lần đối mặt với Break Points 312
  • Lỗi kép 158
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 396
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 411
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 60%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 42%
  • Cơ hội giành Break Points 369
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 71
  • Số lần đối mặt với Break Points 203
  • Lỗi kép 118
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 287
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 286
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 251
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 18
  • Số lần đối mặt với Break Points 42
  • Lỗi kép 28
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 67
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 68
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 54
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 66
  • Số lần đối mặt với Break Points 146
  • Lỗi kép 120
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 241
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 250
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 67%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 51%
  • Cơ hội giành Break Points 261
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 51%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 57%
  Giao bóng
  • Aces 95
  • Số lần đối mặt với Break Points 327
  • Lỗi kép 186
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 443
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 449
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 60%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 45%
  • Cơ hội giành Break Points 400
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 65
  • Số lần đối mặt với Break Points 200
  • Lỗi kép 132
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 258
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 261
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 231
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 84
  • Số lần đối mặt với Break Points 399
  • Lỗi kép 259
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 507
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 43%
  • Số lần games trả giao bóng 518
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 65%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 55%
  • Cơ hội giành Break Points 562
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 52%
  • Số lần tận dụng Break point 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 54%
  Giao bóng
  • Aces 130
  • Số lần đối mặt với Break Points 446
  • Lỗi kép 333
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 725
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 42%
  • Số lần games trả giao bóng 737
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 64%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 53%
  • Cơ hội giành Break Points 724
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 51%
  • Số lần tận dụng Break point 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm 56%
  Giao bóng
  • Aces 98
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Lỗi kép 238
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 49%
  Giao bóng
  • Aces 85
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Lỗi kép 226
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 50%
  Giao bóng
  • Aces 1215
  • Số lần đối mặt với Break Points 3089
  • Lỗi kép 2382
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 4349
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 4403
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 61%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 45%
  • Cơ hội giành Break Points 4096
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back