Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Quentin Halys Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 431
  • Số lần đối mặt với Break Points 157
  • Lỗi kép 124
  • Số lần cứu Break Points 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 436
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 80%
  • Thắng Games Giao Bóng 88%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 68%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 429
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 172
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 176
  • Số lần đối mặt với Break Points 89
  • Lỗi kép 57
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 203
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 79%
  • Thắng Games Giao Bóng 84%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 205
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 95
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 56
  • Số lần đối mặt với Break Points 38
  • Lỗi kép 34
  • Số lần cứu Break Points 68%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 57
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 77%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 58
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 25
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 32
  • Số lần đối mặt với Break Points 13
  • Lỗi kép 15
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 28
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 80%
  • Thắng Games Giao Bóng 82%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 27
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
  • Cơ hội giành Break Points 14
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 6
  • Số lần đối mặt với Break Points 19
  • Lỗi kép 10
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 44%
  • Số lần games giao bóng 14
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 46%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 13
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 4
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm 42%
  Giao bóng
  • Aces 60
  • Số lần đối mặt với Break Points 35
  • Lỗi kép 44
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 78
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 77%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 78
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 50
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 26%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 88
  • Số lần đối mặt với Break Points 64
  • Lỗi kép 52
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 112
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 21%
  • Số lần games trả giao bóng 113
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 12%
  • Cơ hội giành Break Points 31
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 31%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 89
  • Số lần đối mặt với Break Points 87
  • Lỗi kép 54
  • Số lần cứu Break Points 69%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 122
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 124
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 60
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 16
  • Số lần đối mặt với Break Points 12
  • Lỗi kép 6
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 26
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 19%
  • Số lần games trả giao bóng 26
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 35%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 4%
  • Cơ hội giành Break Points 8
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 25%
  • Số lần tận dụng Break point 13%
  • Tỷ lệ ghi điểm 44%
  Giao bóng
  • Aces 969
  • Số lần đối mặt với Break Points 534
  • Lỗi kép 411
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 1106
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 77%
  • Thắng Games Giao Bóng 83%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 1102
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 475
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back