Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Sara Sorribes Tormo Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 20
  • Số lần đối mặt với Break Points 230
  • Lỗi kép 130
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 267
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 48%
  • Số lần games trả giao bóng 270
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 60%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 53%
  • Cơ hội giành Break Points 237
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 52%
  • Số lần tận dụng Break point 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 16
  • Số lần đối mặt với Break Points 360
  • Lỗi kép 131
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 71%
  • Số lần games giao bóng 423
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 43%
  • Số lần games trả giao bóng 419
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 47%
  • Cơ hội giành Break Points 429
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 23
  • Số lần đối mặt với Break Points 441
  • Lỗi kép 150
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 530
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 58%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 43%
  • Số lần games trả giao bóng 525
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 47%
  • Cơ hội giành Break Points 497
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 49%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 3
  • Số lần đối mặt với Break Points 189
  • Lỗi kép 63
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 189
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 55%
  • Thắng Games Giao Bóng 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 50%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 42%
  • Số lần games trả giao bóng 186
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 43%
  • Cơ hội giành Break Points 167
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 14
  • Số lần đối mặt với Break Points 274
  • Lỗi kép 153
  • Số lần cứu Break Points 47%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 314
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 321
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 41%
  • Cơ hội giành Break Points 264
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 195
  • Lỗi kép 145
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 173
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 53%
  • Thắng Games Giao Bóng 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 46%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 174
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 141
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần đối mặt với Break Points 315
  • Lỗi kép 264
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 321
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 49%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 331
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 43%
  • Cơ hội giành Break Points 276
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 12
  • Số lần đối mặt với Break Points 148
  • Lỗi kép 112
  • Số lần cứu Break Points 47%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 145
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 49%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 42%
  • Số lần games trả giao bóng 146
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 45%
  • Cơ hội giành Break Points 129
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 3
  • Số lần đối mặt với Break Points 35
  • Lỗi kép 23
  • Số lần cứu Break Points 40%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 47
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 48
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 42
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 96
  • Số lần đối mặt với Break Points 2187
  • Lỗi kép 1171
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 2409
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 42%
  • Số lần games trả giao bóng 2420
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 44%
  • Cơ hội giành Break Points 2182
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back