Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Jelena Ostapenko Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 233
  • Số lần đối mặt với Break Points 478
  • Lỗi kép 281
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 676
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 663
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 546
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 158
  • Số lần đối mặt với Break Points 385
  • Lỗi kép 217
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 541
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 532
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 441
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 110
  • Số lần đối mặt với Break Points 390
  • Lỗi kép 237
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 545
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 66%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 539
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 43%
  • Cơ hội giành Break Points 463
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 32
  • Số lần đối mặt với Break Points 142
  • Lỗi kép 101
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 152
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 150
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 45%
  • Cơ hội giành Break Points 127
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 130
  • Số lần đối mặt với Break Points 453
  • Lỗi kép 436
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
  • Số lần games giao bóng 524
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 527
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 433
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 141
  • Số lần đối mặt với Break Points 383
  • Lỗi kép 262
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
  • Số lần games giao bóng 465
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 462
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 60%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 329
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 174
  • Số lần đối mặt với Break Points 564
  • Lỗi kép 380
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 52%
  • Số lần games giao bóng 691
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 703
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 60%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 46%
  • Cơ hội giành Break Points 692
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 126
  • Số lần đối mặt với Break Points 360
  • Lỗi kép 259
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 442
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 450
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 377
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 37
  • Số lần đối mặt với Break Points 101
  • Lỗi kép 84
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 51%
  • Số lần games giao bóng 118
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 122
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 61%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 43%
  • Cơ hội giành Break Points 94
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 5
  • Số lần đối mặt với Break Points 22
  • Lỗi kép 15
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 50%
  • Số lần games giao bóng 21
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 43%
  • Số lần games trả giao bóng 20
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 45%
  • Cơ hội giành Break Points 18
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 1146
  • Số lần đối mặt với Break Points 3278
  • Lỗi kép 2272
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 4175
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 4168
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 42%
  • Cơ hội giành Break Points 3520
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back