Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Yoshihito Nishioka Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 85
  • Số lần đối mặt với Break Points 286
  • Lỗi kép 77
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 524
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 530
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 292
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 81
  • Số lần đối mặt với Break Points 265
  • Lỗi kép 38
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 430
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 435
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
  • Cơ hội giành Break Points 233
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 50
  • Số lần đối mặt với Break Points 246
  • Lỗi kép 59
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 367
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 370
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 176
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 32
  • Số lần đối mặt với Break Points 99
  • Lỗi kép 28
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 201
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 204
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 24%
  • Cơ hội giành Break Points 113
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 79
  • Số lần đối mặt với Break Points 326
  • Lỗi kép 50
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 457
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 459
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 284
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 20
  • Số lần đối mặt với Break Points 176
  • Lỗi kép 39
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 247
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 248
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 152
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 21
  • Số lần đối mặt với Break Points 131
  • Lỗi kép 32
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 180
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 184
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 28%
  • Cơ hội giành Break Points 123
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 43
  • Số lần đối mặt với Break Points 148
  • Lỗi kép 45
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 229
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 235
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
  • Cơ hội giành Break Points 123
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 14
  • Số lần đối mặt với Break Points 66
  • Lỗi kép 18
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 98
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 98
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 24%
  • Cơ hội giành Break Points 75
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 10
  • Lỗi kép 5
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 9
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 47%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 14%
  • Tỷ lệ ghi điểm 36%
  Giao bóng
  • Aces 450
  • Số lần đối mặt với Break Points 1855
  • Lỗi kép 399
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 2865
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 2901
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 1681
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back