Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Daria Kasatkina Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 66
  • Số lần đối mặt với Break Points 585
  • Lỗi kép 226
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 75%
  • Số lần games giao bóng 654
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 669
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 60%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 46%
  • Cơ hội giành Break Points 614
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 87
  • Số lần đối mặt với Break Points 515
  • Lỗi kép 226
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 583
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 43%
  • Số lần games trả giao bóng 592
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 47%
  • Cơ hội giành Break Points 563
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 49%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 109
  • Số lần đối mặt với Break Points 461
  • Lỗi kép 185
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 589
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 600
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 45%
  • Cơ hội giành Break Points 546
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 19
  • Số lần đối mặt với Break Points 164
  • Lỗi kép 85
  • Số lần cứu Break Points 41%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 70%
  • Số lần games giao bóng 214
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 214
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 44%
  • Cơ hội giành Break Points 215
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 33
  • Số lần đối mặt với Break Points 346
  • Lỗi kép 210
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 348
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 353
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 281
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 93
  • Số lần đối mặt với Break Points 609
  • Lỗi kép 321
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 713
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 42%
  • Số lần games trả giao bóng 720
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 46%
  • Cơ hội giành Break Points 687
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 72
  • Số lần đối mặt với Break Points 447
  • Lỗi kép 149
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 542
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 549
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 43%
  • Cơ hội giành Break Points 474
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 98
  • Số lần đối mặt với Break Points 377
  • Lỗi kép 145
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 541
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 550
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 42%
  • Cơ hội giành Break Points 475
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 17
  • Số lần đối mặt với Break Points 102
  • Lỗi kép 18
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 70%
  • Số lần games giao bóng 137
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 136
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 114
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 10
  • Lỗi kép 3
  • Số lần cứu Break Points 40%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 53%
  • Số lần games giao bóng 7
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 38%
  • Thắng Games Giao Bóng 14%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 38%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 42%
  • Số lần games trả giao bóng 8
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 10
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 20%
  • Tỷ lệ ghi điểm 42%
  Giao bóng
  • Aces 595
  • Số lần đối mặt với Break Points 3616
  • Lỗi kép 1568
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 4328
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 4391
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 41%
  • Cơ hội giành Break Points 3979
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back