Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Paula Badosa Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 106
  • Số lần đối mặt với Break Points 191
  • Lỗi kép 123
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 300
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 298
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 251
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 186
  • Số lần đối mặt với Break Points 369
  • Lỗi kép 187
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 497
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 500
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 415
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 215
  • Số lần đối mặt với Break Points 427
  • Lỗi kép 305
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 627
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 630
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 521
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 38
  • Số lần đối mặt với Break Points 83
  • Lỗi kép 38
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 114
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 44%
  • Số lần games trả giao bóng 117
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 44%
  • Cơ hội giành Break Points 103
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 61
  • Số lần đối mặt với Break Points 123
  • Lỗi kép 56
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 159
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 161
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 97
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 9
  • Số lần đối mặt với Break Points 32
  • Lỗi kép 22
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 40
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 39
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 29
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 13
  • Lỗi kép 8
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 49%
  • Số lần games giao bóng 11
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 56%
  • Thắng Games Giao Bóng 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 46%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 11
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 5
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần đối mặt với Break Points 25
  • Lỗi kép 10
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 30
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 29
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 12
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 9
  • Số lần đối mặt với Break Points 28
  • Lỗi kép 20
  • Số lần cứu Break Points 43%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 35
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 42%
  • Số lần games trả giao bóng 37
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 46%
  • Cơ hội giành Break Points 27
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 627
  • Số lần đối mặt với Break Points 1291
  • Lỗi kép 769
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 1813
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 1822
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 1460
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back