Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Jordan Thompson Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 340
  • Số lần đối mặt với Break Points 200
  • Lỗi kép 51
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 493
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 84%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 494
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 242
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 190
  • Số lần đối mặt với Break Points 184
  • Lỗi kép 49
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 344
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 341
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 152
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 310
  • Số lần đối mặt với Break Points 311
  • Lỗi kép 83
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 533
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 537
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 293
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 45
  • Số lần đối mặt với Break Points 57
  • Lỗi kép 13
  • Số lần cứu Break Points 72%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 108
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 85%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 109
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 12%
  • Cơ hội giành Break Points 46
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 28%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 296
  • Số lần đối mặt với Break Points 305
  • Lỗi kép 89
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 630
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 82%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 620
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
  • Cơ hội giành Break Points 330
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 56
  • Số lần đối mặt với Break Points 114
  • Lỗi kép 40
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 147
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 146
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 83
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 165
  • Số lần đối mặt với Break Points 228
  • Lỗi kép 72
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 348
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 346
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 194
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 76
  • Số lần đối mặt với Break Points 85
  • Lỗi kép 36
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 172
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 171
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 75
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần đối mặt với Break Points 17
  • Lỗi kép 10
  • Số lần cứu Break Points 76%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 16
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 13%
  • Cơ hội giành Break Points 8
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 25%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 13
  • Số lần đối mặt với Break Points 9
  • Lỗi kép 7
  • Số lần cứu Break Points 44%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 21
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 21
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 14%
  • Cơ hội giành Break Points 10
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 30%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 1565
  • Số lần đối mặt với Break Points 1620
  • Lỗi kép 480
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 2994
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 2980
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 1544
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back