Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Laslo Djere Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 335
  • Số lần đối mặt với Break Points 358
  • Lỗi kép 152
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 667
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 672
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 356
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 274
  • Số lần đối mặt với Break Points 288
  • Lỗi kép 169
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 558
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 562
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 284
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 231
  • Số lần đối mặt với Break Points 355
  • Lỗi kép 178
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 591
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 588
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 368
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 65
  • Số lần đối mặt với Break Points 71
  • Lỗi kép 48
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 130
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 128
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 68
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 229
  • Số lần đối mặt với Break Points 294
  • Lỗi kép 128
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 518
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 519
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 290
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 153
  • Số lần đối mặt với Break Points 222
  • Lỗi kép 99
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 355
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 360
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 188
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 30%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 27
  • Số lần đối mặt với Break Points 76
  • Lỗi kép 28
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 115
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 114
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 74
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 7
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 43%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 15
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 58%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 28%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 6%
  • Cơ hội giành Break Points 3
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 28%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần đối mặt với Break Points 10
  • Lỗi kép 8
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 9
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 23%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 9
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 37%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 11%
  • Cơ hội giành Break Points 4
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
  • Số lần tận dụng Break point 25%
  • Tỷ lệ ghi điểm 44%
  Giao bóng
  • Aces 6
  • Số lần đối mặt với Break Points 7
  • Lỗi kép 2
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 9
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 12%
  • Tỷ lệ ghi điểm 41%
  Giao bóng
  • Aces 1357
  • Số lần đối mặt với Break Points 1765
  • Lỗi kép 857
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 3106
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 3117
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 1716
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back