Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Yafan Wang Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 6
  • Số lần đối mặt với Break Points 12
  • Lỗi kép 8
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 22
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 24
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 21
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 15
  • Số lần đối mặt với Break Points 109
  • Lỗi kép 45
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 117
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 121
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 27%
  • Cơ hội giành Break Points 91
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 15
  • Số lần đối mặt với Break Points 82
  • Lỗi kép 33
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 105
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 104
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 80
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 108
  • Số lần đối mặt với Break Points 369
  • Lỗi kép 146
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 468
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 463
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 415
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 45
  • Số lần đối mặt với Break Points 215
  • Lỗi kép 70
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 256
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 257
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 224
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 11
  • Số lần đối mặt với Break Points 92
  • Lỗi kép 35
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 91
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 91
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 61%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 45%
  • Cơ hội giành Break Points 75
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 12
  • Số lần đối mặt với Break Points 82
  • Lỗi kép 32
  • Số lần cứu Break Points 40%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 115
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 119
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 101
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 3
  • Số lần đối mặt với Break Points 34
  • Lỗi kép 21
  • Số lần cứu Break Points 41%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 36
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 52%
  • Thắng Games Giao Bóng 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 47%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 36
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 29
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 8
  • Số lần đối mặt với Break Points 36
  • Lỗi kép 18
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 42
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 42
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 27
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 223
  • Số lần đối mặt với Break Points 1031
  • Lỗi kép 408
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 1252
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 1257
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 1063
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back