Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Anna Karolina Schmiedlova Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 57
  • Số lần đối mặt với Break Points 229
  • Lỗi kép 97
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 271
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 264
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 215
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 34
  • Số lần đối mặt với Break Points 197
  • Lỗi kép 81
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 217
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 50%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 217
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 183
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 40
  • Số lần đối mặt với Break Points 226
  • Lỗi kép 73
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 302
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 295
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 235
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 11
  • Số lần đối mặt với Break Points 100
  • Lỗi kép 46
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 105
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 54%
  • Thắng Games Giao Bóng 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 50%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 42%
  • Số lần games trả giao bóng 102
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 45%
  • Cơ hội giành Break Points 112
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 31
  • Số lần đối mặt với Break Points 203
  • Lỗi kép 88
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 208
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 206
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 41%
  • Cơ hội giành Break Points 177
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 27
  • Số lần đối mặt với Break Points 251
  • Lỗi kép 100
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 279
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 267
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 235
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 36
  • Số lần đối mặt với Break Points 264
  • Lỗi kép 153
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 258
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 50%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 253
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 200
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 107
  • Số lần đối mặt với Break Points 478
  • Lỗi kép 233
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 614
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 602
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 42%
  • Cơ hội giành Break Points 512
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 16
  • Số lần đối mặt với Break Points 238
  • Lỗi kép 98
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 253
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 252
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 195
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 21
  • Số lần đối mặt với Break Points 80
  • Lỗi kép 31
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 100
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 99
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 24%
  • Cơ hội giành Break Points 57
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 380
  • Số lần đối mặt với Break Points 2266
  • Lỗi kép 1000
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 2607
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 2557
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 2121
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back