Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Beatriz Haddad Maia Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 124
  • Số lần đối mặt với Break Points 416
  • Lỗi kép 155
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 634
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 639
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 493
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 149
  • Số lần đối mặt với Break Points 412
  • Lỗi kép 214
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 571
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 571
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 426
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 6
  • Số lần đối mặt với Break Points 36
  • Lỗi kép 10
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 36
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 50%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 42%
  • Số lần games trả giao bóng 37
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 46%
  • Cơ hội giành Break Points 36
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 25
  • Số lần đối mặt với Break Points 106
  • Lỗi kép 59
  • Số lần cứu Break Points 68%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 72%
  • Số lần games giao bóng 139
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 140
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 117
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 24
  • Số lần đối mặt với Break Points 99
  • Lỗi kép 59
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 148
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 147
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 100
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 38
  • Số lần đối mặt với Break Points 158
  • Lỗi kép 84
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 242
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 236
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 27%
  • Cơ hội giành Break Points 169
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần đối mặt với Break Points 29
  • Lỗi kép 22
  • Số lần cứu Break Points 45%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 32
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 49%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 32
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 40%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 17
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 42%
  Giao bóng
  • Aces 17
  • Số lần đối mặt với Break Points 40
  • Lỗi kép 9
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 51
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 44%
  • Số lần games trả giao bóng 49
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 49%
  • Cơ hội giành Break Points 56
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 50%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần đối mặt với Break Points 23
  • Lỗi kép 5
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 17
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 55%
  • Thắng Games Giao Bóng 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 18%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 43%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 12
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 25%
  • Tỷ lệ ghi điểm 40%
  Giao bóng
  • Aces 3
  • Số lần đối mặt với Break Points 17
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 77%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 21
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 21
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 43%
  • Cơ hội giành Break Points 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 392
  • Số lần đối mặt với Break Points 1336
  • Lỗi kép 621
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 1891
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 1888
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 1442
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back