Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Cristian Garin Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 134
  • Số lần đối mặt với Break Points 213
  • Lỗi kép 108
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 414
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 419
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 248
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 115
  • Số lần đối mặt với Break Points 378
  • Lỗi kép 138
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 522
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 530
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 326
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 180
  • Số lần đối mặt với Break Points 325
  • Lỗi kép 97
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 505
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 505
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 27%
  • Cơ hội giành Break Points 329
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 142
  • Số lần đối mặt với Break Points 225
  • Lỗi kép 129
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 399
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 398
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 258
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 232
  • Số lần đối mặt với Break Points 390
  • Lỗi kép 132
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 633
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 633
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
  • Cơ hội giành Break Points 351
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 10
  • Số lần đối mặt với Break Points 6
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 17%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 18
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 18
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 42%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
  • Cơ hội giành Break Points 11
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 6
  • Số lần đối mặt với Break Points 5
  • Lỗi kép 6
  • Số lần cứu Break Points 40%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 19
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 84%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 18%
  • Số lần games trả giao bóng 21
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 33%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 10%
  • Cơ hội giành Break Points 4
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 25%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 6
  • Lỗi kép 4
  • Số lần games giao bóng 10
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 53%
  • Thắng Games Giao Bóng 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 45%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 10
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 7
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 43%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần đối mặt với Break Points 23
  • Lỗi kép 5
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 22
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 48%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 23
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
  • Cơ hội giành Break Points 15
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 44%
  Giao bóng
  • Aces 6
  • Số lần đối mặt với Break Points 10
  • Lỗi kép 7
  • Số lần cứu Break Points 70%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 23
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 87%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 68%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 23
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 13%
  • Cơ hội giành Break Points 15
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 20%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 830
  • Số lần đối mặt với Break Points 1581
  • Lỗi kép 630
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 2565
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 2580
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 24%
  • Cơ hội giành Break Points 1564
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back