Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Donna Vekic Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 190
  • Số lần đối mặt với Break Points 376
  • Lỗi kép 255
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 537
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 544
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 404
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 86
  • Số lần đối mặt với Break Points 147
  • Lỗi kép 120
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 222
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 230
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 148
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 124
  • Số lần đối mặt với Break Points 194
  • Lỗi kép 152
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 300
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 304
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 222
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 54
  • Số lần đối mặt với Break Points 131
  • Lỗi kép 83
  • Số lần cứu Break Points 47%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 195
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 197
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 153
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 211
  • Số lần đối mặt với Break Points 377
  • Lỗi kép 253
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 641
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 649
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 508
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 169
  • Số lần đối mặt với Break Points 402
  • Lỗi kép 255
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 564
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 584
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 486
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 145
  • Số lần đối mặt với Break Points 303
  • Lỗi kép 196
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 387
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 390
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 254
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 58
  • Số lần đối mặt với Break Points 202
  • Lỗi kép 125
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 50%
  • Số lần games giao bóng 211
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 216
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 148
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 78
  • Số lần đối mặt với Break Points 163
  • Lỗi kép 121
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
  • Số lần games giao bóng 204
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 207
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 126
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 101
  • Số lần đối mặt với Break Points 263
  • Lỗi kép 133
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 53%
  • Số lần games giao bóng 328
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 336
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 233
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 64
  • Số lần đối mặt với Break Points 145
  • Lỗi kép 66
  • Số lần cứu Break Points 47%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 236
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 231
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 168
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 20
  • Số lần đối mặt với Break Points 23
  • Lỗi kép 9
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 52%
  • Số lần games giao bóng 50
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 50
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 62%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 49
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 54%
  Giao bóng
  • Aces 1300
  • Số lần đối mặt với Break Points 2726
  • Lỗi kép 1768
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 3875
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 3938
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 2899
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back