Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Belinda Bencic Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 137
  • Số lần đối mặt với Break Points 280
  • Lỗi kép 183
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 470
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 480
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 345
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 188
  • Số lần đối mặt với Break Points 380
  • Lỗi kép 229
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 617
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 618
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 452
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 172
  • Số lần đối mặt với Break Points 318
  • Lỗi kép 222
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 483
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 490
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 340
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 48
  • Số lần đối mặt với Break Points 125
  • Lỗi kép 75
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 151
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 151
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 86
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 204
  • Số lần đối mặt với Break Points 492
  • Lỗi kép 322
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 765
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 761
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 596
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 76
  • Số lần đối mặt với Break Points 236
  • Lỗi kép 117
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 294
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 298
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 238
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 26
  • Số lần đối mặt với Break Points 101
  • Lỗi kép 52
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 121
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 122
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 28%
  • Cơ hội giành Break Points 70
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 86
  • Số lần đối mặt với Break Points 324
  • Lỗi kép 192
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 406
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 414
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 290
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 136
  • Số lần đối mặt với Break Points 441
  • Lỗi kép 175
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 631
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 644
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 60%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 558
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 92
  • Số lần đối mặt với Break Points 268
  • Lỗi kép 121
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 348
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 357
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 279
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 14
  • Số lần đối mặt với Break Points 39
  • Lỗi kép 23
  • Số lần cứu Break Points 36%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 61
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 60
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 62%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 49
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 12
  • Lỗi kép 2
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 8
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 25%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 44%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 8
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 13%
  • Cơ hội giành Break Points 3
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 41%
  Giao bóng
  • Aces 1180
  • Số lần đối mặt với Break Points 3016
  • Lỗi kép 1713
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 4355
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 4403
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 3306
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back