Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Aliaksandra Sasnovich Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 85
  • Số lần đối mặt với Break Points 326
  • Lỗi kép 141
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 401
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 409
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 274
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 98
  • Số lần đối mặt với Break Points 350
  • Lỗi kép 156
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 475
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 480
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 378
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 76
  • Số lần đối mặt với Break Points 377
  • Lỗi kép 149
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 414
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 58%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 418
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 60%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 43%
  • Cơ hội giành Break Points 356
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 29
  • Số lần đối mặt với Break Points 161
  • Lỗi kép 67
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 207
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 206
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 168
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 100
  • Số lần đối mặt với Break Points 303
  • Lỗi kép 150
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 372
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 381
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 279
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 132
  • Số lần đối mặt với Break Points 365
  • Lỗi kép 224
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 498
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 506
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 421
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 53
  • Số lần đối mặt với Break Points 207
  • Lỗi kép 122
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 274
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 282
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 244
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 41
  • Số lần đối mặt với Break Points 198
  • Lỗi kép 93
  • Số lần cứu Break Points 47%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 205
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 50%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 207
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 169
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 21
  • Số lần đối mặt với Break Points 87
  • Lỗi kép 63
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 111
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 116
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 107
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 12
  • Số lần đối mặt với Break Points 38
  • Lỗi kép 28
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
  • Số lần games giao bóng 50
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 51
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 29
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 31%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 647
  • Số lần đối mặt với Break Points 2412
  • Lỗi kép 1193
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 3007
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 3056
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 2425
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back