Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Ons Jabeur Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 183
  • Số lần đối mặt với Break Points 407
  • Lỗi kép 162
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 558
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 559
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 41%
  • Cơ hội giành Break Points 474
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 217
  • Số lần đối mặt với Break Points 408
  • Lỗi kép 140
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 661
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 671
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 539
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 280
  • Số lần đối mặt với Break Points 457
  • Lỗi kép 160
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
  • Số lần games giao bóng 686
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 690
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 601
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 126
  • Số lần đối mặt với Break Points 233
  • Lỗi kép 105
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 52%
  • Số lần games giao bóng 355
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 359
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 296
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 142
  • Số lần đối mặt với Break Points 292
  • Lỗi kép 99
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 354
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 358
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 256
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 74
  • Số lần đối mặt với Break Points 165
  • Lỗi kép 63
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 52%
  • Số lần games giao bóng 220
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 218
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 138
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 75
  • Số lần đối mặt với Break Points 171
  • Lỗi kép 62
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 49%
  • Số lần games giao bóng 211
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 215
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 172
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 8
  • Số lần đối mặt với Break Points 22
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 23
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 52%
  • Thắng Games Giao Bóng 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 23
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 43%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 14
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 43%
  Giao bóng
  • Aces 12
  • Số lần đối mặt với Break Points 55
  • Lỗi kép 22
  • Số lần cứu Break Points 47%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 53%
  • Số lần games giao bóng 61
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 50%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 64
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 39
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 16
  • Số lần đối mặt với Break Points 87
  • Lỗi kép 40
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 96
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 96
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 60%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 88
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 9
  • Số lần đối mặt với Break Points 37
  • Lỗi kép 18
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
  • Số lần games giao bóng 57
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 44%
  • Số lần games trả giao bóng 58
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 50%
  • Cơ hội giành Break Points 51
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 49%
  • Số lần tận dụng Break point 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần đối mặt với Break Points 29
  • Lỗi kép 11
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 27
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 27
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 1146
  • Số lần đối mặt với Break Points 2363
  • Lỗi kép 886
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
  • Số lần games giao bóng 3309
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 3338
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 2684
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back