Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Elina Svitolina Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 93
  • Số lần đối mặt với Break Points 212
  • Lỗi kép 79
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 290
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 293
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 212
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 37
  • Số lần đối mặt với Break Points 127
  • Lỗi kép 40
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 157
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 157
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 119
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 177
  • Số lần đối mặt với Break Points 418
  • Lỗi kép 152
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 585
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 584
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 493
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 69
  • Số lần đối mặt với Break Points 208
  • Lỗi kép 62
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 266
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 265
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 213
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 229
  • Số lần đối mặt với Break Points 462
  • Lỗi kép 184
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 671
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 670
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 553
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 205
  • Số lần đối mặt với Break Points 366
  • Lỗi kép 122
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 629
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 618
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 541
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 185
  • Số lần đối mặt với Break Points 489
  • Lỗi kép 193
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 687
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 677
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 60%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 45%
  • Cơ hội giành Break Points 654
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 146
  • Số lần đối mặt với Break Points 453
  • Lỗi kép 152
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 639
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 629
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 41%
  • Cơ hội giành Break Points 552
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 156
  • Số lần đối mặt với Break Points 473
  • Lỗi kép 153
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 673
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 672
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 586
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 115
  • Số lần đối mặt với Break Points 448
  • Lỗi kép 161
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 620
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 66%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 619
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 484
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 70
  • Số lần đối mặt với Break Points 295
  • Lỗi kép 137
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 322
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 58%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 328
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 263
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 7
  • Số lần đối mặt với Break Points 23
  • Lỗi kép 7
  • Số lần cứu Break Points 35%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 52%
  • Số lần games giao bóng 28
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 48%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 26
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 33%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 15
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 42%
  Giao bóng
  • Aces 1489
  • Số lần đối mặt với Break Points 3974
  • Lỗi kép 1442
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 5567
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 5538
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 4685
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back