Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Jessica Pegula Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 184
  • Số lần đối mặt với Break Points 488
  • Lỗi kép 184
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 763
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 771
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 45%
  • Cơ hội giành Break Points 694
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 54%
  Giao bóng
  • Aces 149
  • Số lần đối mặt với Break Points 381
  • Lỗi kép 175
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 582
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 578
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 484
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 144
  • Số lần đối mặt với Break Points 392
  • Lỗi kép 168
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 564
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 564
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 41%
  • Cơ hội giành Break Points 480
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 39
  • Số lần đối mặt với Break Points 136
  • Lỗi kép 35
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 168
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 168
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 136
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 44
  • Số lần đối mặt với Break Points 189
  • Lỗi kép 56
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 234
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 229
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 159
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 22
  • Số lần đối mặt với Break Points 37
  • Lỗi kép 14
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 57
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 55
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 35
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 6
  • Số lần đối mặt với Break Points 12
  • Lỗi kép 6
  • Số lần cứu Break Points 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 53%
  • Số lần games giao bóng 13
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 13
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 39%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 8%
  • Cơ hội giành Break Points 3
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 17
  • Số lần đối mặt với Break Points 60
  • Lỗi kép 18
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 80
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 79
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 55
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 12
  • Số lần đối mặt với Break Points 55
  • Lỗi kép 25
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 82
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 83
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 79
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 5
  • Số lần đối mặt với Break Points 81
  • Lỗi kép 20
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 69
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 54%
  • Thắng Games Giao Bóng 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 69
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 51
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 7
  • Số lần đối mặt với Break Points 26
  • Lỗi kép 6
  • Số lần cứu Break Points 73%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 26
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 21%
  • Số lần games trả giao bóng 26
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 12%
  • Cơ hội giành Break Points 14
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 21%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 629
  • Số lần đối mặt với Break Points 1857
  • Lỗi kép 707
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 2638
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 2635
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 2190
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back