Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Lauren Davis Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 49
  • Số lần đối mặt với Break Points 253
  • Lỗi kép 101
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 318
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 321
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 227
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 62
  • Số lần đối mặt với Break Points 266
  • Lỗi kép 100
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 327
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 341
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 236
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 50
  • Số lần đối mặt với Break Points 213
  • Lỗi kép 86
  • Số lần cứu Break Points 47%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 282
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 287
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 212
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 19
  • Số lần đối mặt với Break Points 129
  • Lỗi kép 24
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 140
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 146
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 119
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 35
  • Số lần đối mặt với Break Points 184
  • Lỗi kép 72
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 204
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 208
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 147
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 12
  • Số lần đối mặt với Break Points 97
  • Lỗi kép 50
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 94
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 97
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 66
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 59
  • Số lần đối mặt với Break Points 420
  • Lỗi kép 236
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 442
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 448
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 44%
  • Cơ hội giành Break Points 367
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 41
  • Số lần đối mặt với Break Points 217
  • Lỗi kép 65
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 262
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 269
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 41%
  • Cơ hội giành Break Points 235
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 34
  • Số lần đối mặt với Break Points 274
  • Lỗi kép 152
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 346
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 355
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 220
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 29
  • Số lần đối mặt với Break Points 311
  • Lỗi kép 110
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 403
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 397
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 316
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 18
  • Số lần đối mặt với Break Points 307
  • Lỗi kép 73
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 317
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 321
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 234
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 10
  • Số lần đối mặt với Break Points 64
  • Lỗi kép 22
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 95
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 66%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 96
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 84
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Lỗi kép 9
  • Thắng Games Giao Bóng 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 49%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 18%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 25%
  Giao bóng
  • Aces 420
  • Số lần đối mặt với Break Points 2735
  • Lỗi kép 1100
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 3230
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 3286
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 2463
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back