Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Yulia Putintseva Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 49
  • Số lần đối mặt với Break Points 396
  • Lỗi kép 89
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 73%
  • Số lần games giao bóng 485
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 496
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 387
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 29
  • Số lần đối mặt với Break Points 329
  • Lỗi kép 80
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 382
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 382
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 311
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 68
  • Số lần đối mặt với Break Points 416
  • Lỗi kép 129
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 562
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 567
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 489
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 22
  • Số lần đối mặt với Break Points 197
  • Lỗi kép 57
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 263
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 262
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 232
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 84
  • Số lần đối mặt với Break Points 380
  • Lỗi kép 126
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 544
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 66%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 549
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 401
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 40
  • Số lần đối mặt với Break Points 313
  • Lỗi kép 94
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 425
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 425
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 351
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 81
  • Số lần đối mặt với Break Points 419
  • Lỗi kép 132
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 488
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 58%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 489
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 369
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 64
  • Số lần đối mặt với Break Points 443
  • Lỗi kép 106
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 71%
  • Số lần games giao bóng 530
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 537
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 457
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 28
  • Số lần đối mặt với Break Points 236
  • Lỗi kép 79
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 283
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 284
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 209
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 14
  • Số lần đối mặt với Break Points 88
  • Lỗi kép 34
  • Số lần cứu Break Points 43%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 111
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 109
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 69
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 36
  • Số lần đối mặt với Break Points 141
  • Lỗi kép 50
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 183
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 180
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 123
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 13
  • Số lần đối mặt với Break Points 36
  • Lỗi kép 18
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 53%
  • Số lần games giao bóng 28
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 47%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 45%
  • Số lần games trả giao bóng 28
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 43%
  • Cơ hội giành Break Points 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Lỗi kép 2
  • Thắng Games Giao Bóng 38%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 43%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  Giao bóng
  • Aces 528
  • Số lần đối mặt với Break Points 3394
  • Lỗi kép 996
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 4284
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 4308
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 3414
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back