Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Pierre-Hugues Herbert Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 47
  • Số lần đối mặt với Break Points 17
  • Lỗi kép 9
  • Số lần cứu Break Points 71%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 70%
  • Số lần games giao bóng 48
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 90%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 47
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 34
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 21%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 26
  • Số lần đối mặt với Break Points 32
  • Lỗi kép 16
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 55
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 55
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 42%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 23
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 209
  • Số lần đối mặt với Break Points 169
  • Lỗi kép 128
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 326
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 318
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 143
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 151
  • Số lần đối mặt với Break Points 143
  • Lỗi kép 81
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 269
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 267
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 151
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 301
  • Số lần đối mặt với Break Points 319
  • Lỗi kép 145
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 566
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 562
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 260
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 372
  • Số lần đối mặt với Break Points 314
  • Lỗi kép 179
  • Số lần cứu Break Points 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 610
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 83%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 602
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 242
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 275
  • Số lần đối mặt với Break Points 177
  • Lỗi kép 122
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 369
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 375
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 11%
  • Cơ hội giành Break Points 162
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
  • Số lần tận dụng Break point 26%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 201
  • Số lần đối mặt với Break Points 122
  • Lỗi kép 96
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 286
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 82%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 281
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 97
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 164
  • Số lần đối mặt với Break Points 82
  • Lỗi kép 59
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 172
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 77%
  • Thắng Games Giao Bóng 84%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 172
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 80
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 179
  • Số lần đối mặt với Break Points 81
  • Lỗi kép 64
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 53%
  • Số lần games giao bóng 203
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 78%
  • Thắng Games Giao Bóng 85%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 203
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 40%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 10%
  • Cơ hội giành Break Points 65
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 30%
  • Số lần tận dụng Break point 31%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 20
  • Số lần đối mặt với Break Points 19
  • Lỗi kép 10
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 28
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 29
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 24%
  • Cơ hội giành Break Points 17
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 1945
  • Số lần đối mặt với Break Points 1475
  • Lỗi kép 909
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 2932
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 2911
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 1274
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back