Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Timea Babos Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 7
  • Số lần đối mặt với Break Points 42
  • Lỗi kép 17
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 42
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 43
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 28
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 3
  • Số lần đối mặt với Break Points 10
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 9
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 55%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 10
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 8
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 25%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 50
  • Số lần đối mặt với Break Points 89
  • Lỗi kép 54
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 114
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 118
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 52
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 6
  • Số lần đối mặt với Break Points 44
  • Lỗi kép 21
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 59
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 61
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 10%
  • Cơ hội giành Break Points 12
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 84
  • Số lần đối mặt với Break Points 218
  • Lỗi kép 99
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 231
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 236
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 147
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 189
  • Số lần đối mặt với Break Points 315
  • Lỗi kép 171
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 464
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 458
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 329
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 210
  • Số lần đối mặt với Break Points 354
  • Lỗi kép 161
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 528
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 515
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 28%
  • Cơ hội giành Break Points 330
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 269
  • Số lần đối mặt với Break Points 468
  • Lỗi kép 229
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 704
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 685
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 520
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 120
  • Số lần đối mặt với Break Points 258
  • Lỗi kép 97
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 360
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 66%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 357
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 28%
  • Cơ hội giành Break Points 231
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 79
  • Số lần đối mặt với Break Points 125
  • Lỗi kép 58
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 167
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 165
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 139
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 110
  • Số lần đối mặt với Break Points 229
  • Lỗi kép 96
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 280
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 278
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 27%
  • Cơ hội giành Break Points 166
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 141
  • Số lần đối mặt với Break Points 234
  • Lỗi kép 120
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 336
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 334
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 215
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 5
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Lỗi kép 5
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Lỗi kép 2
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  Giao bóng
  • Aces 1277
  • Số lần đối mặt với Break Points 2386
  • Lỗi kép 1134
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 3294
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 3260
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 2177
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back