Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Jan-Lennard Struff Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 360
  • Số lần đối mặt với Break Points 239
  • Lỗi kép 132
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 472
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 83%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 478
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 233
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 161
  • Số lần đối mặt với Break Points 101
  • Lỗi kép 61
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 207
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 82%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 212
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 12%
  • Cơ hội giành Break Points 87
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
  • Số lần tận dụng Break point 30%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 465
  • Số lần đối mặt với Break Points 334
  • Lỗi kép 198
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 624
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 624
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 370
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 252
  • Số lần đối mặt với Break Points 171
  • Lỗi kép 80
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 337
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 344
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 207
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 668
  • Số lần đối mặt với Break Points 320
  • Lỗi kép 170
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 765
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 79%
  • Thắng Games Giao Bóng 85%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 772
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 400
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 483
  • Số lần đối mặt với Break Points 293
  • Lỗi kép 203
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 618
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 77%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 624
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 264
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 456
  • Số lần đối mặt với Break Points 351
  • Lỗi kép 239
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 53%
  • Số lần games giao bóng 662
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 78%
  • Thắng Games Giao Bóng 82%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 645
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 313
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 204
  • Số lần đối mặt với Break Points 196
  • Lỗi kép 130
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 53%
  • Số lần games giao bóng 363
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 364
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 210
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 204
  • Số lần đối mặt với Break Points 162
  • Lỗi kép 105
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 307
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 310
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 133
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 198
  • Số lần đối mặt với Break Points 187
  • Lỗi kép 74
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 376
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 375
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 180
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 85
  • Số lần đối mặt với Break Points 93
  • Lỗi kép 53
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 173
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 171
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 96
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 3536
  • Số lần đối mặt với Break Points 2447
  • Lỗi kép 1445
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 4904
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 4919
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 2493
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back