Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Simone Bolelli Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 7
  • Số lần đối mặt với Break Points 23
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 45
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 18%
  • Số lần games trả giao bóng 46
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 43%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 13%
  • Cơ hội giành Break Points 9
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 27%
  • Số lần tận dụng Break point 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm 44%
  Giao bóng
  • Aces 18
  • Số lần đối mặt với Break Points 76
  • Lỗi kép 10
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 76%
  • Số lần games giao bóng 117
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 114
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
  • Cơ hội giành Break Points 68
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 15
  • Số lần đối mặt với Break Points 69
  • Lỗi kép 6
  • Số lần cứu Break Points 71%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 73%
  • Số lần games giao bóng 84
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 83
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 35
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 52
  • Số lần đối mặt với Break Points 79
  • Lỗi kép 15
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 122
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 21%
  • Số lần games trả giao bóng 123
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 10%
  • Cơ hội giành Break Points 38
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 30%
  • Số lần tận dụng Break point 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 220
  • Số lần đối mặt với Break Points 281
  • Lỗi kép 85
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 618
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 84%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 617
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 272
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 80
  • Số lần đối mặt với Break Points 82
  • Lỗi kép 36
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 221
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 82%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 225
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 43%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 13%
  • Cơ hội giành Break Points 88
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 50
  • Số lần đối mặt với Break Points 76
  • Lỗi kép 24
  • Số lần cứu Break Points 43%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 162
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 163
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 70
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 46
  • Số lần đối mặt với Break Points 100
  • Lỗi kép 32
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 178
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 181
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 71
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 37
  • Số lần đối mặt với Break Points 97
  • Lỗi kép 5
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 150
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 150
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 65
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 55
  • Số lần đối mặt với Break Points 107
  • Lỗi kép 24
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 181
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 182
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 81
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 169
  • Số lần đối mặt với Break Points 276
  • Lỗi kép 52
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 472
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 476
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 14%
  • Cơ hội giành Break Points 223
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 31%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 280
  • Số lần đối mặt với Break Points 341
  • Lỗi kép 78
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 682
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 83%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 686
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 299
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 98
  • Số lần đối mặt với Break Points 123
  • Lỗi kép 24
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 262
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 23%
  • Số lần games trả giao bóng 256
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 43%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 13%
  • Cơ hội giành Break Points 86
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 31%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 16
  • Số lần đối mặt với Break Points 30
  • Lỗi kép 3
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 49
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 49
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 12%
  • Cơ hội giành Break Points 17
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 1143
  • Số lần đối mặt với Break Points 1760
  • Lỗi kép 398
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 3343
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 3351
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 1422
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back