Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Rajeev Ram Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 27
  • Số lần đối mặt với Break Points 25
  • Lỗi kép 17
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 42
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 77%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 45
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 13%
  • Cơ hội giành Break Points 22
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 27%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 214
  • Số lần đối mặt với Break Points 199
  • Lỗi kép 89
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 385
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 387
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 184
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 127
  • Số lần đối mặt với Break Points 80
  • Lỗi kép 31
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 181
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 85%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 183
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 43%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 13%
  • Cơ hội giành Break Points 64
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 31%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 61
  • Số lần đối mặt với Break Points 69
  • Lỗi kép 28
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 114
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 117
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 42%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 14%
  • Cơ hội giành Break Points 49
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 111
  • Số lần đối mặt với Break Points 131
  • Lỗi kép 39
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 209
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 213
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 102
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 82
  • Số lần đối mặt với Break Points 91
  • Lỗi kép 40
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 163
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 164
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 79
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 21
  • Số lần đối mặt với Break Points 26
  • Lỗi kép 10
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 52
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 54
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 42%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 23
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 244
  • Số lần đối mặt với Break Points 149
  • Lỗi kép 79
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 289
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 296
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 39%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 10%
  • Cơ hội giành Break Points 85
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 30%
  • Số lần tận dụng Break point 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 128
  • Số lần đối mặt với Break Points 82
  • Lỗi kép 37
  • Số lần cứu Break Points 72%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 178
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 78%
  • Thắng Games Giao Bóng 87%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 182
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 81
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 36
  • Số lần đối mặt với Break Points 36
  • Lỗi kép 9
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 74
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 76
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 35
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 6
  • Số lần đối mặt với Break Points 9
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 15
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 12
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần đối mặt với Break Points 3
  • Lỗi kép 1
  • Số lần games giao bóng 13
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 13
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 31%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 8%
  • Cơ hội giành Break Points 1
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 26%
  • Số lần tận dụng Break point 100%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 45
  • Số lần đối mặt với Break Points 28
  • Lỗi kép 15
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 60
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 60
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 20
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 19
  • Số lần đối mặt với Break Points 27
  • Lỗi kép 20
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
  • Số lần games giao bóng 51
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 20%
  • Số lần games trả giao bóng 52
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 42%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 8%
  • Cơ hội giành Break Points 11
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 29%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 9
  • Số lần đối mặt với Break Points 12
  • Lỗi kép 14
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 46%
  • Số lần games giao bóng 17
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 78%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 17
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 11
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 3
  • Số lần đối mặt với Break Points 10
  • Lỗi kép 3
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 42%
  • Số lần games giao bóng 9
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 56%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 23%
  • Số lần games trả giao bóng 9
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 42%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 11%
  • Cơ hội giành Break Points 2
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 42%
  Giao bóng
  • Aces 1135
  • Số lần đối mặt với Break Points 977
  • Lỗi kép 436
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 1852
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 1884
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 781
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back