Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Kristina Mladenovic Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Lỗi kép 31
  • Số lần cứu Break Points 30%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 38
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 27%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 48%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 38
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 21
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 29%
  • Tỷ lệ ghi điểm 42%
  Giao bóng
  • Aces 20
  • Số lần đối mặt với Break Points 125
  • Lỗi kép 115
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 128
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 127
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 93
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 48
  • Số lần đối mặt với Break Points 341
  • Lỗi kép 246
  • Số lần cứu Break Points 47%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 413
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 419
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 343
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 36
  • Số lần đối mặt với Break Points 121
  • Lỗi kép 107
  • Số lần cứu Break Points 47%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 139
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 139
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 94
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 161
  • Số lần đối mặt với Break Points 421
  • Lỗi kép 266
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 521
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 536
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 423
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 154
  • Số lần đối mặt với Break Points 387
  • Lỗi kép 252
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 477
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 475
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 322
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 268
  • Số lần đối mặt với Break Points 499
  • Lỗi kép 337
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 666
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 661
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 503
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 196
  • Số lần đối mặt với Break Points 504
  • Lỗi kép 263
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 637
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 632
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 477
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 270
  • Số lần đối mặt với Break Points 431
  • Lỗi kép 233
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 645
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 641
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 522
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 158
  • Số lần đối mặt với Break Points 330
  • Lỗi kép 244
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 412
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 412
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 284
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 207
  • Số lần đối mặt với Break Points 399
  • Lỗi kép 194
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 486
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 498
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 403
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 49
  • Số lần đối mặt với Break Points 68
  • Lỗi kép 52
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
  • Số lần games giao bóng 105
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 104
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 64
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Lỗi kép 5
  • Thắng Games Giao Bóng 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Lỗi kép 29
  • Thắng Games Giao Bóng 41%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 47%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  Giao bóng
  • Aces 1572
  • Số lần đối mặt với Break Points 3656
  • Lỗi kép 2374
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 4667
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 4682
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 3549
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back