Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Yuki Bhambri Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 5
  • Số lần đối mặt với Break Points 22
  • Lỗi kép 10
  • Số lần cứu Break Points 77%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 24
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 25
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 43%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 10
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 7
  • Số lần đối mặt với Break Points 9
  • Lỗi kép 7
  • Số lần cứu Break Points 33%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 24
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 23
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 38%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 9%
  • Cơ hội giành Break Points 7
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 30%
  • Số lần tận dụng Break point 29%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 24
  • Số lần đối mặt với Break Points 130
  • Lỗi kép 54
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 171
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 176
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 105
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 20
  • Số lần đối mặt với Break Points 41
  • Lỗi kép 21
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 92
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 83%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 93
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 70
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 8
  • Số lần đối mặt với Break Points 28
  • Lỗi kép 14
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 36
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 58%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 38
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 24
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 44%
  Giao bóng
  • Aces 5
  • Số lần đối mặt với Break Points 6
  • Lỗi kép 3
  • Số lần cứu Break Points 33%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 15
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 21%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 13%
  • Cơ hội giành Break Points 5
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 26%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 43%
  Giao bóng
  • Aces 5
  • Số lần đối mặt với Break Points 11
  • Lỗi kép 7
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 27
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 27
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 10
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 8
  • Số lần đối mặt với Break Points 7
  • Lỗi kép 3
  • Số lần cứu Break Points 71%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 10
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 22%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 28%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 44%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần đối mặt với Break Points 7
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 14%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 17
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 42%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 14
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần đối mặt với Break Points 10
  • Lỗi kép 3
  • Số lần cứu Break Points 40%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 8
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 46%
  • Thắng Games Giao Bóng 25%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 42%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 6%
  • Số lần games trả giao bóng 7
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 14%
  • Cơ hội giành Break Points 1
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 28%
  • Số lần tận dụng Break point 100%
  • Tỷ lệ ghi điểm 35%
  Giao bóng
  • Aces 3
  • Số lần đối mặt với Break Points 10
  • Lỗi kép 9
  • Số lần cứu Break Points 30%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 15
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 15
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 75%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 53%
  • Cơ hội giành Break Points 8
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 51%
  • Số lần tận dụng Break point 100%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Lỗi kép 6
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 52%
  • Số lần games giao bóng 10
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 9
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 35%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 11%
  • Cơ hội giành Break Points 7
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 14%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 91
  • Số lần đối mặt với Break Points 289
  • Lỗi kép 141
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 449
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 456
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 265
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back