Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Ana Bogdan Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 72
  • Số lần đối mặt với Break Points 219
  • Lỗi kép 46
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 299
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 297
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 212
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 48
  • Số lần đối mặt với Break Points 152
  • Lỗi kép 36
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 232
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 229
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 60%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 41%
  • Cơ hội giành Break Points 203
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 46
  • Số lần đối mặt với Break Points 189
  • Lỗi kép 58
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 253
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 255
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 188
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 9
  • Số lần đối mặt với Break Points 29
  • Lỗi kép 10
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 47
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 46
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 62%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 41%
  • Cơ hội giành Break Points 40
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 38
  • Số lần đối mặt với Break Points 145
  • Lỗi kép 39
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 200
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 200
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 153
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 81
  • Số lần đối mặt với Break Points 249
  • Lỗi kép 77
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 313
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 321
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 247
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 47
  • Số lần đối mặt với Break Points 126
  • Lỗi kép 41
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 150
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 153
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 107
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 14
  • Số lần đối mặt với Break Points 124
  • Lỗi kép 30
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 133
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 129
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 111
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần đối mặt với Break Points 63
  • Lỗi kép 13
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 73%
  • Số lần games giao bóng 67
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 53%
  • Thắng Games Giao Bóng 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 68
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 51
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần đối mặt với Break Points 28
  • Lỗi kép 13
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 30
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 30
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 26
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 363
  • Số lần đối mặt với Break Points 1324
  • Lỗi kép 363
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 1724
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 1728
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 1338
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back