Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Petra Martic Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 201
  • Số lần đối mặt với Break Points 281
  • Lỗi kép 145
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 465
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 463
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 293
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 186
  • Số lần đối mặt với Break Points 257
  • Lỗi kép 135
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 449
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 452
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 303
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 141
  • Số lần đối mặt với Break Points 286
  • Lỗi kép 100
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 423
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 430
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 28%
  • Cơ hội giành Break Points 279
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 80
  • Số lần đối mặt với Break Points 212
  • Lỗi kép 66
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 290
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 293
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 28%
  • Cơ hội giành Break Points 222
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 137
  • Số lần đối mặt với Break Points 381
  • Lỗi kép 138
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 560
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 572
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 442
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 137
  • Số lần đối mặt với Break Points 320
  • Lỗi kép 96
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 447
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 71%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 459
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 380
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 34
  • Số lần đối mặt với Break Points 69
  • Lỗi kép 27
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 118
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 121
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 93
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 24
  • Số lần đối mặt với Break Points 39
  • Lỗi kép 22
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 62
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 66%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 62
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 24%
  • Cơ hội giành Break Points 46
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 30
  • Số lần đối mặt với Break Points 81
  • Lỗi kép 46
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 72
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 50%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 73
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 41
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm 43%
  Giao bóng
  • Aces 27
  • Số lần đối mặt với Break Points 70
  • Lỗi kép 34
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 76
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 78
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 36
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 43%
  Giao bóng
  • Aces 80
  • Số lần đối mặt với Break Points 157
  • Lỗi kép 92
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 204
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 207
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 27%
  • Cơ hội giành Break Points 147
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 168
  • Số lần đối mặt với Break Points 303
  • Lỗi kép 156
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 396
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 404
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 268
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 106
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Lỗi kép 149
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  Giao bóng
  • Aces 44
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Lỗi kép 77
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  Giao bóng
  • Aces 1395
  • Số lần đối mặt với Break Points 2456
  • Lỗi kép 1283
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 3562
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 3614
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 28%
  • Cơ hội giành Break Points 2550
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back