Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Daniel Evans Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 167
  • Số lần đối mặt với Break Points 272
  • Lỗi kép 121
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 479
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 485
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 270
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 237
  • Số lần đối mặt với Break Points 339
  • Lỗi kép 134
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 641
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 649
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 24%
  • Cơ hội giành Break Points 377
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 177
  • Số lần đối mặt với Break Points 369
  • Lỗi kép 117
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 588
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 593
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 317
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 129
  • Số lần đối mặt với Break Points 233
  • Lỗi kép 74
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 431
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 434
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 262
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 133
  • Số lần đối mặt với Break Points 282
  • Lỗi kép 96
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 463
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 474
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 24%
  • Cơ hội giành Break Points 307
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần đối mặt với Break Points 9
  • Lỗi kép 2
  • Số lần cứu Break Points 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 14
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 14
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 6
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 100
  • Số lần đối mặt với Break Points 150
  • Lỗi kép 74
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 266
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 270
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 155
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 95
  • Số lần đối mặt với Break Points 150
  • Lỗi kép 81
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 254
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 257
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 130
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 75
  • Số lần đối mặt với Break Points 75
  • Lỗi kép 33
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 131
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 23%
  • Số lần games trả giao bóng 132
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 54
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 43
  • Số lần đối mặt với Break Points 51
  • Lỗi kép 28
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 85
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 84
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 50
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần đối mặt với Break Points 13
  • Lỗi kép 2
  • Số lần cứu Break Points 69%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 12
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 12
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 4
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 15
  • Số lần đối mặt với Break Points 18
  • Lỗi kép 20
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 37
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 36
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
  • Cơ hội giành Break Points 16
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 5
  • Số lần đối mặt với Break Points 5
  • Lỗi kép 3
  • Số lần cứu Break Points 20%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 52%
  • Số lần games giao bóng 12
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 13
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 11
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 3
  • Số lần đối mặt với Break Points 15
  • Lỗi kép 5
  • Số lần cứu Break Points 47%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 13
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 54%
  • Thắng Games Giao Bóng 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 30%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 46%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 23%
  • Số lần games trả giao bóng 13
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 3
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 30%
  • Số lần tận dụng Break point 100%
  • Tỷ lệ ghi điểm 40%
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 7
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 29%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 7
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 48%
  • Thắng Games Giao Bóng 29%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 43%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 6%
  • Tỷ lệ ghi điểm 32%
  Giao bóng
  • Aces 1184
  • Số lần đối mặt với Break Points 1988
  • Lỗi kép 794
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 3433
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 3473
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 1962
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back