Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Edouard Roger-Vasselin Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 20
  • Số lần đối mặt với Break Points 49
  • Lỗi kép 11
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 69
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 70
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 36
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 90
  • Số lần đối mặt với Break Points 125
  • Lỗi kép 40
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 233
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 234
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 129
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 212
  • Số lần đối mặt với Break Points 352
  • Lỗi kép 113
  • Số lần cứu Break Points 68%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 621
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 82%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 623
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 301
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 190
  • Số lần đối mặt với Break Points 319
  • Lỗi kép 123
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 608
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 608
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 348
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 166
  • Số lần đối mặt với Break Points 210
  • Lỗi kép 90
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 438
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 443
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 252
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 72
  • Số lần đối mặt với Break Points 135
  • Lỗi kép 43
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 228
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 227
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 129
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 42
  • Số lần đối mặt với Break Points 69
  • Lỗi kép 31
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 114
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 115
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 60
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 37
  • Số lần đối mặt với Break Points 48
  • Lỗi kép 7
  • Số lần cứu Break Points 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 69
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 67
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 30
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 22
  • Số lần đối mặt với Break Points 76
  • Lỗi kép 21
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 96
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 95
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 42%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 43
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 33
  • Số lần đối mặt với Break Points 83
  • Lỗi kép 26
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 154
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 156
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 84
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 9
  • Số lần đối mặt với Break Points 17
  • Lỗi kép 6
  • Số lần cứu Break Points 41%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 72%
  • Số lần games giao bóng 33
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 12%
  • Số lần games trả giao bóng 34
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 12%
  • Cơ hội giành Break Points 7
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 31%
  • Số lần tận dụng Break point 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 893
  • Số lần đối mặt với Break Points 1483
  • Lỗi kép 511
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 2663
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 2672
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 1419
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back