Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Irina Begu Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 69
  • Số lần đối mặt với Break Points 238
  • Lỗi kép 110
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 271
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 278
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 231
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 114
  • Số lần đối mặt với Break Points 248
  • Lỗi kép 168
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 384
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 390
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 330
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 91
  • Số lần đối mặt với Break Points 261
  • Lỗi kép 124
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 360
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 363
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 293
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 17
  • Số lần đối mặt với Break Points 104
  • Lỗi kép 52
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 133
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 137
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 107
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 43
  • Số lần đối mặt với Break Points 208
  • Lỗi kép 112
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 293
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 295
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 214
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 78
  • Số lần đối mặt với Break Points 401
  • Lỗi kép 198
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 454
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 58%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 461
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 345
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 89
  • Số lần đối mặt với Break Points 380
  • Lỗi kép 203
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 460
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 469
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 340
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 159
  • Số lần đối mặt với Break Points 357
  • Lỗi kép 200
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 491
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 66%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 495
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 367
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 124
  • Số lần đối mặt với Break Points 397
  • Lỗi kép 186
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 536
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 543
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 423
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 70
  • Số lần đối mặt với Break Points 253
  • Lỗi kép 104
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 327
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 329
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 254
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 45
  • Số lần đối mặt với Break Points 260
  • Lỗi kép 137
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 271
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 274
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 219
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 101
  • Số lần đối mặt với Break Points 350
  • Lỗi kép 131
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 441
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 447
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 341
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 64
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Lỗi kép 101
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  Giao bóng
  • Lỗi kép 4
  • Thắng Games Giao Bóng 29%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 44%
  Trả giao bóng
  Giao bóng
  • Aces 1064
  • Số lần đối mặt với Break Points 3457
  • Lỗi kép 1830
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 4421
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 4481
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 3464
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back