Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Anastasia Pavlyuchenkova Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 79
  • Số lần đối mặt với Break Points 232
  • Lỗi kép 124
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 272
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 276
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 224
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 8
  • Số lần đối mặt với Break Points 34
  • Lỗi kép 20
  • Số lần cứu Break Points 47%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 75%
  • Số lần games giao bóng 52
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 43%
  • Số lần games trả giao bóng 53
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 43%
  • Cơ hội giành Break Points 41
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  • Số lần tận dụng Break point 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 108
  • Số lần đối mặt với Break Points 313
  • Lỗi kép 160
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 450
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 451
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 377
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 44
  • Số lần đối mặt với Break Points 131
  • Lỗi kép 83
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 194
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 197
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 174
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 101
  • Số lần đối mặt với Break Points 355
  • Lỗi kép 202
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 468
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 463
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 356
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 109
  • Số lần đối mặt với Break Points 352
  • Lỗi kép 178
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 479
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 487
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 396
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 193
  • Số lần đối mặt với Break Points 496
  • Lỗi kép 290
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 703
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 701
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 582
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 134
  • Số lần đối mặt với Break Points 367
  • Lỗi kép 205
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 510
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 513
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 383
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 128
  • Số lần đối mặt với Break Points 414
  • Lỗi kép 260
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 563
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 66%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 575
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 447
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 180
  • Số lần đối mặt với Break Points 405
  • Lỗi kép 340
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 516
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 522
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 377
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 150
  • Số lần đối mặt với Break Points 420
  • Lỗi kép 281
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 593
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 587
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 478
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 106
  • Số lần đối mặt với Break Points 347
  • Lỗi kép 247
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 448
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 458
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 349
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 176
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Lỗi kép 343
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  Giao bóng
  • Aces 165
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Lỗi kép 317
  • Thắng Games Giao Bóng 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  Giao bóng
  • Aces 1681
  • Số lần đối mặt với Break Points 3866
  • Lỗi kép 3050
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 5248
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 5283
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 4184
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back