Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Matthew Ebden Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 5
  • Số lần đối mặt với Break Points 1
  • Lỗi kép 3
  • Số lần games giao bóng 12
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 92%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 83%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 74%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 12
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 31%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 8%
  • Cơ hội giành Break Points 2
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 27%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 47
  • Số lần đối mặt với Break Points 57
  • Lỗi kép 36
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 111
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 112
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 52
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 147
  • Số lần đối mặt với Break Points 172
  • Lỗi kép 125
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 266
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 266
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 104
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 309
  • Số lần đối mặt với Break Points 284
  • Lỗi kép 217
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 522
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 515
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 246
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 75
  • Số lần đối mặt với Break Points 105
  • Lỗi kép 70
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 181
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 182
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 129
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 11
  • Số lần đối mặt với Break Points 41
  • Lỗi kép 15
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
  • Số lần games giao bóng 39
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 52%
  • Thắng Games Giao Bóng 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 47%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 23%
  • Số lần games trả giao bóng 38
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 33%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 13%
  • Cơ hội giành Break Points 13
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 27%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 39%
  Giao bóng
  • Aces 50
  • Số lần đối mặt với Break Points 55
  • Lỗi kép 35
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 101
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 100
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 38
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 114
  • Số lần đối mặt với Break Points 221
  • Lỗi kép 162
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 311
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 306
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 138
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 45%
  Giao bóng
  • Aces 84
  • Số lần đối mặt với Break Points 117
  • Lỗi kép 85
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 183
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 183
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 44%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 106
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 206
  • Số lần đối mặt với Break Points 298
  • Lỗi kép 154
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 455
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 453
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 251
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 34%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 115
  • Số lần đối mặt với Break Points 119
  • Lỗi kép 54
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 223
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 225
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 102
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 19
  • Số lần đối mặt với Break Points 16
  • Lỗi kép 3
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 34
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 34
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 39%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 10
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 30%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 1182
  • Số lần đối mặt với Break Points 1486
  • Lỗi kép 959
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 2438
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 2426
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 1191
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back