Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Nicolas Mahut Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 12
  • Số lần đối mặt với Break Points 4
  • Lỗi kép 1
  • Số lần cứu Break Points 75%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 10
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 84%
  • Thắng Games Giao Bóng 90%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 73%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 43%
  • Số lần games trả giao bóng 10
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 5
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm 59%
  Giao bóng
  • Aces 50
  • Số lần đối mặt với Break Points 53
  • Lỗi kép 19
  • Số lần cứu Break Points 77%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 116
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 90%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 114
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 51
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 56
  • Số lần đối mặt với Break Points 86
  • Lỗi kép 44
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 162
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 164
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 56
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 213
  • Số lần đối mặt với Break Points 237
  • Lỗi kép 91
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 426
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 418
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 15%
  • Cơ hội giành Break Points 208
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 30%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 230
  • Số lần đối mặt với Break Points 244
  • Lỗi kép 113
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 535
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 531
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 232
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 155
  • Số lần đối mặt với Break Points 154
  • Lỗi kép 60
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 298
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 298
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 142
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 284
  • Số lần đối mặt với Break Points 211
  • Lỗi kép 124
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 439
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 441
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 199
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 204
  • Số lần đối mặt với Break Points 98
  • Lỗi kép 79
  • Số lần cứu Break Points 68%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 269
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 78%
  • Thắng Games Giao Bóng 88%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 68%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 267
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 47%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 147
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 273
  • Số lần đối mặt với Break Points 275
  • Lỗi kép 92
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 456
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 450
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 19%
  • Cơ hội giành Break Points 209
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 160
  • Số lần đối mặt với Break Points 129
  • Lỗi kép 81
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 266
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 82%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 265
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 171
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 36%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 178
  • Số lần đối mặt với Break Points 76
  • Lỗi kép 51
  • Số lần cứu Break Points 70%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 207
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 79%
  • Thắng Games Giao Bóng 89%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 71%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 21%
  • Số lần games trả giao bóng 206
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 40%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 8%
  • Cơ hội giành Break Points 36
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 28%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 72
  • Số lần đối mặt với Break Points 33
  • Lỗi kép 21
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 97
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 78%
  • Thắng Games Giao Bóng 88%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 68%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 97
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 33
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 378
  • Số lần đối mặt với Break Points 270
  • Lỗi kép 175
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 538
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 25%
  • Số lần games trả giao bóng 539
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 45%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 14%
  • Cơ hội giành Break Points 209
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 329
  • Số lần đối mặt với Break Points 242
  • Lỗi kép 204
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 523
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 83%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 523
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 18%
  • Cơ hội giành Break Points 238
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 238
  • Số lần đối mặt với Break Points 164
  • Lỗi kép 102
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 348
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 359
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 42%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 16%
  • Cơ hội giành Break Points 139
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 33%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 46
  • Số lần đối mặt với Break Points 26
  • Lỗi kép 20
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 67
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 78%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 20%
  • Số lần games trả giao bóng 69
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 42%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 12%
  • Cơ hội giành Break Points 25
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 29%
  • Số lần tận dụng Break point 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 95
  • Số lần đối mặt với Break Points 97
  • Lỗi kép 62
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 159
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 163
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 21%
  • Cơ hội giành Break Points 87
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 36%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 85
  • Số lần đối mặt với Break Points 69
  • Lỗi kép 47
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 120
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 121
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 14%
  • Cơ hội giành Break Points 57
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 30%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 10
  • Số lần games giao bóng 9
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 45
  • Số lần đối mặt với Break Points 47
  • Lỗi kép 20
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 73
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 26%
  • Số lần games trả giao bóng 73
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 41%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 11%
  • Cơ hội giành Break Points 29
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 32%
  • Số lần tận dụng Break point 28%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 5
  • Số lần đối mặt với Break Points 18
  • Lỗi kép 7
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
  • Số lần games giao bóng 29
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 58%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 24%
  • Số lần games trả giao bóng 30
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 41%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 13%
  • Cơ hội giành Break Points 12
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 31%
  • Số lần tận dụng Break point 33%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 3118
  • Số lần đối mặt với Break Points 2535
  • Lỗi kép 1413
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 5147
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 27%
  • Số lần games trả giao bóng 5148
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 17%
  • Cơ hội giành Break Points 2291
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 34%
  • Số lần tận dụng Break point 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back