Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Novak Djokovic Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 383
  • Số lần đối mặt với Break Points 261
  • Lỗi kép 157
  • Số lần cứu Break Points 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 741
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 88%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 58%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 70%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 721
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 491
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 55%
  Giao bóng
  • Aces 291
  • Số lần đối mặt với Break Points 205
  • Lỗi kép 92
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 602
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 77%
  • Thắng Games Giao Bóng 88%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 70%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 576
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 388
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 55%
  Giao bóng
  • Aces 464
  • Số lần đối mặt với Break Points 308
  • Lỗi kép 151
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 805
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 87%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 69%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 789
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 603
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 55%
  Giao bóng
  • Aces 278
  • Số lần đối mặt với Break Points 243
  • Lỗi kép 137
  • Số lần cứu Break Points 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 572
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 86%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 557
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 421
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 55%
  Giao bóng
  • Aces 373
  • Số lần đối mặt với Break Points 282
  • Lỗi kép 166
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 825
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 76%
  • Thắng Games Giao Bóng 88%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 69%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 796
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 516
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 55%
  Giao bóng
  • Aces 342
  • Số lần đối mặt với Break Points 301
  • Lỗi kép 152
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 830
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 87%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 68%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 813
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 617
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 55%
  Giao bóng
  • Aces 155
  • Số lần đối mặt với Break Points 203
  • Lỗi kép 74
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 470
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 84%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 461
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 316
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 54%
  Giao bóng
  • Aces 276
  • Số lần đối mặt với Break Points 364
  • Lỗi kép 174
  • Số lần cứu Break Points 68%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 841
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 86%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 818
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 649
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 55%
  Giao bóng
  • Aces 471
  • Số lần đối mặt với Break Points 358
  • Lỗi kép 135
  • Số lần cứu Break Points 68%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 1082
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 89%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 70%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 1057
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 824
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 56%
  Giao bóng
  • Aces 428
  • Số lần đối mặt với Break Points 299
  • Lỗi kép 105
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 895
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 88%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 69%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 862
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 632
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 55%
  Giao bóng
  • Aces 476
  • Số lần đối mặt với Break Points 340
  • Lỗi kép 118
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 989
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 88%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 70%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 960
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 758
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 56%
  Giao bóng
  • Aces 512
  • Số lần đối mặt với Break Points 411
  • Lỗi kép 147
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 1073
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 75%
  • Thắng Games Giao Bóng 87%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 68%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 1033
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 768
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 55%
  Giao bóng
  • Aces 343
  • Số lần đối mặt với Break Points 351
  • Lỗi kép 143
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 899
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 86%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 68%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 860
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 692
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 56%
  Giao bóng
  • Aces 304
  • Số lần đối mặt với Break Points 493
  • Lỗi kép 282
  • Số lần cứu Break Points 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 907
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 82%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 882
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 637
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 502
  • Số lần đối mặt với Break Points 525
  • Lỗi kép 263
  • Số lần cứu Break Points 66%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 1139
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 85%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 1110
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 31%
  • Cơ hội giành Break Points 825
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 493
  • Số lần đối mặt với Break Points 378
  • Lỗi kép 154
  • Số lần cứu Break Points 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 953
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 87%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 57%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 68%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 936
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 595
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 54%
  Giao bóng
  • Aces 518
  • Số lần đối mặt với Break Points 495
  • Lỗi kép 195
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 1074
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 84%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 1055
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 28%
  • Cơ hội giành Break Points 694
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 285
  • Số lần đối mặt với Break Points 330
  • Lỗi kép 154
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 652
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 634
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 371
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 88
  • Số lần đối mặt với Break Points 161
  • Lỗi kép 58
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 261
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 28%
  • Số lần games trả giao bóng 252
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
  • Cơ hội giành Break Points 136
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 26
  • Số lần đối mặt với Break Points 39
  • Lỗi kép 21
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 54
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 55
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 46
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 7008
  • Số lần đối mặt với Break Points 6347
  • Lỗi kép 2878
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 15664
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 74%
  • Thắng Games Giao Bóng 86%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 68%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 15227
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 10979
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 54%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back