Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Roberto Bautista-Agut Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 149
  • Số lần đối mặt với Break Points 253
  • Lỗi kép 68
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 518
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 515
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 298
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 37%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 146
  • Số lần đối mặt với Break Points 279
  • Lỗi kép 88
  • Số lần cứu Break Points 61%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 611
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 82%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 594
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 27%
  • Cơ hội giành Break Points 414
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 178
  • Số lần đối mặt với Break Points 362
  • Lỗi kép 91
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 689
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 78%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 63%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 688
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 412
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 97
  • Số lần đối mặt với Break Points 206
  • Lỗi kép 54
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 377
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 373
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 58%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 34%
  • Cơ hội giành Break Points 297
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 239
  • Số lần đối mặt với Break Points 313
  • Lỗi kép 104
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 807
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 73%
  • Thắng Games Giao Bóng 84%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 67%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 796
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 24%
  • Cơ hội giành Break Points 485
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 164
  • Số lần đối mặt với Break Points 341
  • Lỗi kép 103
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 623
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 71%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 603
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 376
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 192
  • Số lần đối mặt với Break Points 426
  • Lỗi kép 147
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 833
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 79%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 65%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 32%
  • Số lần games trả giao bóng 815
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 583
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 235
  • Số lần đối mặt với Break Points 471
  • Lỗi kép 149
  • Số lần cứu Break Points 64%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 843
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 69%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 828
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 28%
  • Cơ hội giành Break Points 560
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 263
  • Số lần đối mặt với Break Points 406
  • Lỗi kép 131
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 842
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 72%
  • Thắng Games Giao Bóng 83%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 66%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 29%
  • Số lần games trả giao bóng 818
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 435
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 172
  • Số lần đối mặt với Break Points 435
  • Lỗi kép 127
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 816
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 81%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 31%
  • Số lần games trả giao bóng 797
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 486
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 106
  • Số lần đối mặt với Break Points 347
  • Lỗi kép 82
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 71%
  • Số lần games giao bóng 569
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 61%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 567
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 344
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 32
  • Số lần đối mặt với Break Points 121
  • Lỗi kép 37
  • Số lần cứu Break Points 58%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 143
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 142
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 103
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Lỗi kép 1
  • Số lần cứu Break Points 63%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 9
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 20%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Lỗi kép 1
  • Số lần cứu Break Points 44%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 13
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 13
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 41%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 23%
  • Cơ hội giành Break Points 6
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 1973
  • Số lần đối mặt với Break Points 3977
  • Lỗi kép 1183
  • Số lần cứu Break Points 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 7693
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 70%
  • Thắng Games Giao Bóng 80%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 64%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 7558
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 4804
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back