Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Monica Niculescu Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 30
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 75%
  • Số lần games giao bóng 27
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 47%
  • Thắng Games Giao Bóng 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 47%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 28
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 38%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 25%
  • Cơ hội giành Break Points 14
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 43%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần đối mặt với Break Points 26
  • Lỗi kép 3
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 80%
  • Số lần games giao bóng 23
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 50%
  • Thắng Games Giao Bóng 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 47%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 25
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 28%
  • Cơ hội giành Break Points 18
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 44%
  Giao bóng
  • Aces 8
  • Số lần đối mặt với Break Points 155
  • Lỗi kép 27
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 79%
  • Số lần games giao bóng 194
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 197
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 39%
  • Cơ hội giành Break Points 178
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 7
  • Số lần đối mặt với Break Points 237
  • Lỗi kép 35
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 78%
  • Số lần games giao bóng 257
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 54%
  • Thắng Games Giao Bóng 53%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 42%
  • Số lần games trả giao bóng 262
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 45%
  • Cơ hội giành Break Points 246
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 12
  • Số lần đối mặt với Break Points 292
  • Lỗi kép 37
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 83%
  • Số lần games giao bóng 314
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 53%
  • Thắng Games Giao Bóng 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 318
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 252
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 54
  • Số lần đối mặt với Break Points 347
  • Lỗi kép 81
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 72%
  • Số lần games giao bóng 429
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 56%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 42%
  • Số lần games trả giao bóng 431
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 60%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 48%
  • Cơ hội giành Break Points 419
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 49%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 43
  • Số lần đối mặt với Break Points 377
  • Lỗi kép 110
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 452
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 455
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 413
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 51
  • Số lần đối mặt với Break Points 366
  • Lỗi kép 121
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 71%
  • Số lần games giao bóng 447
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 59%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 44%
  • Số lần games trả giao bóng 457
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 59%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 49%
  • Cơ hội giành Break Points 417
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 50%
  • Số lần tận dụng Break point 54%
  • Tỷ lệ ghi điểm 52%
  Giao bóng
  • Aces 30
  • Số lần đối mặt với Break Points 347
  • Lỗi kép 62
  • Số lần cứu Break Points 48%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 76%
  • Số lần games giao bóng 431
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 57%
  • Thắng Games Giao Bóng 58%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 43%
  • Số lần games trả giao bóng 440
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 45%
  • Cơ hội giành Break Points 387
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 48%
  • Số lần tận dụng Break point 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 47
  • Số lần đối mặt với Break Points 339
  • Lỗi kép 48
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 382
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 58%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 388
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 318
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 27
  • Số lần cứu Break Points 47%
  • Lỗi kép 56
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 49%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Lỗi kép 19
  • Thắng Games Giao Bóng 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 74%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 51%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  Giao bóng
  • Aces 286
  • Số lần đối mặt với Break Points 2516
  • Lỗi kép 603
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 75%
  • Số lần games giao bóng 2956
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 55%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Số lần games trả giao bóng 3001
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 2662
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.



  feed back