Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Vera Zvonareva Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 6
  • Số lần đối mặt với Break Points 101
  • Lỗi kép 50
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 114
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 54%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 33%
  • Số lần games trả giao bóng 118
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 71
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 15
  • Số lần đối mặt với Break Points 97
  • Lỗi kép 39
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 66%
  • Số lần games giao bóng 112
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 118
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 27%
  • Cơ hội giành Break Points 86
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 34
  • Số lần đối mặt với Break Points 164
  • Lỗi kép 71
  • Số lần cứu Break Points 49%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 67%
  • Số lần games giao bóng 222
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 223
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 165
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 22
  • Số lần đối mặt với Break Points 86
  • Lỗi kép 20
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 103
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 66%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 106
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 50%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 66
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 21
  • Số lần đối mặt với Break Points 112
  • Lỗi kép 56
  • Số lần cứu Break Points 56%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 65%
  • Số lần games giao bóng 139
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 65%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 140
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 94
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 41%
  • Số lần tận dụng Break point 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 25
  • Số lần đối mặt với Break Points 115
  • Lỗi kép 51
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Số lần games giao bóng 145
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 145
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 107
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 2
  • Số lần đối mặt với Break Points 22
  • Lỗi kép 10
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 68%
  • Số lần games giao bóng 39
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 77%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 51%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 62%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 37
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 41%
  • Cơ hội giành Break Points 37
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm 53%
  Giao bóng
  • Aces 33
  • Số lần đối mặt với Break Points 130
  • Lỗi kép 70
  • Số lần cứu Break Points 53%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 61%
  • Số lần games giao bóng 148
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 145
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 57%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 40%
  • Cơ hội giành Break Points 116
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 22
  • Số lần đối mặt với Break Points 65
  • Lỗi kép 34
  • Số lần cứu Break Points 46%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 92
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Số lần games trả giao bóng 92
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 46%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 81
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 36
  • Số lần đối mặt với Break Points 157
  • Lỗi kép 84
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 203
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 64%
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 199
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 55%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 133
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 49%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 235
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Lỗi kép 315
  • Thắng Games Giao Bóng 72%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  Giao bóng
  • Aces 152
  • Số lần cứu Break Points 57%
  • Lỗi kép 204
  • Thắng Games Giao Bóng 73%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 41%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 47%
  Giao bóng
  • Aces 603
  • Số lần đối mặt với Break Points 1049
  • Lỗi kép 1004
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 64%
  • Số lần games giao bóng 1317
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 66%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 1323
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 956
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back