Bản mobile
APP
 
 
  Tennis>

  Bethanie Mattek-Sands Xếp hạng, Số liệu, Ghi

  Thống kê Xếp hạng
  Thống kê tay vợt
  Giao bóng
  • Aces 1
  • Số lần đối mặt với Break Points 9
  • Lỗi kép 2
  • Số lần cứu Break Points 22%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 8
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 41%
  • Thắng Games Giao Bóng 13%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 21%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 33%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 40%
  • Số lần games trả giao bóng 8
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 4
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  • Số lần tận dụng Break point 75%
  • Tỷ lệ ghi điểm 39%
  Giao bóng
  • Aces 15
  • Số lần đối mặt với Break Points 31
  • Lỗi kép 7
  • Số lần cứu Break Points 65%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 63%
  • Số lần games giao bóng 46
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 65%
  • Thắng Games Giao Bóng 76%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 52%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 60%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 46
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 48%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 26%
  • Cơ hội giành Break Points 22
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 39%
  • Số lần tận dụng Break point 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Lỗi kép 2
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 69%
  • Số lần games giao bóng 9
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 52%
  • Thắng Games Giao Bóng 56%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 49%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 10
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 20%
  • Cơ hội giành Break Points 4
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 50%
  • Tỷ lệ ghi điểm 43%
  Giao bóng
  • Aces 4
  • Số lần đối mặt với Break Points 33
  • Lỗi kép 4
  • Số lần cứu Break Points 42%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 42
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 61%
  • Thắng Games Giao Bóng 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 38%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 52%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 34%
  • Số lần games trả giao bóng 42
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 49%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 29%
  • Cơ hội giành Break Points 34
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 40%
  • Số lần tận dụng Break point 35%
  • Tỷ lệ ghi điểm 46%
  Giao bóng
  • Aces 17
  • Số lần đối mặt với Break Points 72
  • Lỗi kép 23
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 56%
  • Số lần games giao bóng 90
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 63%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 30%
  • Số lần games trả giao bóng 86
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 22%
  • Cơ hội giành Break Points 49
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 38%
  • Số lần tận dụng Break point 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm 47%
  Giao bóng
  • Aces 26
  • Số lần đối mặt với Break Points 146
  • Lỗi kép 40
  • Số lần cứu Break Points 59%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 55%
  • Số lần games giao bóng 154
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 35%
  • Số lần games trả giao bóng 151
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 60%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 37%
  • Cơ hội giành Break Points 122
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 45
  • Số lần đối mặt với Break Points 211
  • Lỗi kép 84
  • Số lần cứu Break Points 54%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 57%
  • Số lần games giao bóng 252
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 62%
  • Thắng Games Giao Bóng 61%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 251
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 30%
  • Cơ hội giành Break Points 189
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 42%
  • Số lần tận dụng Break point 40%
  • Tỷ lệ ghi điểm 48%
  Giao bóng
  • Aces 40
  • Số lần đối mặt với Break Points 259
  • Lỗi kép 91
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 60%
  • Số lần games giao bóng 319
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 63%
  • Thắng Games Giao Bóng 68%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 313
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 52%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 35%
  • Cơ hội giành Break Points 231
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 50%
  Giao bóng
  • Aces 29
  • Số lần đối mặt với Break Points 115
  • Lỗi kép 37
  • Số lần cứu Break Points 51%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 58%
  • Số lần games giao bóng 125
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 55%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 42%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 125
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 56%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 38%
  • Cơ hội giành Break Points 103
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  • Số lần tận dụng Break point 46%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 82
  • Số lần đối mặt với Break Points 230
  • Lỗi kép 92
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 54%
  • Số lần games giao bóng 345
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 68%
  • Thắng Games Giao Bóng 70%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 48%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 59%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 38%
  • Số lần games trả giao bóng 337
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 53%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 36%
  • Cơ hội giành Break Points 257
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 44%
  • Số lần tận dụng Break point 47%
  • Tỷ lệ ghi điểm 51%
  Giao bóng
  • Aces 40
  • Số lần đối mặt với Break Points 125
  • Lỗi kép 41
  • Số lần cứu Break Points 55%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 52%
  • Số lần games giao bóng 147
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 67%
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 45%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 56%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Số lần games trả giao bóng 143
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 51%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 33%
  • Cơ hội giành Break Points 110
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  • Số lần tận dụng Break point 43%
  • Tỷ lệ ghi điểm 49%
  Giao bóng
  • Aces 58
  • Số lần cứu Break Points 50%
  • Lỗi kép 94
  • Thắng Games Giao Bóng 62%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 55%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 39%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 46%
  Giao bóng
  • Aces 55
  • Số lần cứu Break Points 60%
  • Lỗi kép 52
  • Thắng Games Giao Bóng 67%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 62%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 57%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 37%
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 45%
  Giao bóng
  • Aces 412
  • Số lần đối mặt với Break Points 1239
  • Lỗi kép 569
  • Số lần cứu Break Points 52%
  • Tỷ lệ thành công cú giáo bóng 1 59%
  • Số lần games giao bóng 1537
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 1 60%
  • Thắng Games Giao Bóng 59%
  • Tỷ lệ ghi điểm cú giao bóng 2 44%
  • Tỷ lệ ghi điểm giao bóng 53%
  Trả giao bóng
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 1 36%
  • Số lần games trả giao bóng 1512
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 2 54%
  • Thắng Games Trả Giao Bóng 32%
  • Cơ hội giành Break Points 1125
  • Tỷ lệ ghi điểm trả giao bóng 43%
  Trận đấu
  • Đầu
  • Trang
  • Cuối
  Danh hiệu sự nghiệp
  Bongdalu4.com
  FacebookFacebook TwitterTwitter PinterestPinterest TiktokTiktok TelegramTelegram
  Copyright © 2023 Powered By Bongdalu All Rights Reserved.
  Bongdalu.com là một website chuyên cập nhật tỷ số trực tuyến bóng đá nhanh và chính xác nhất tại Việt Nam. Ở đây, bạn có thể theo dõi tất cả các thông tin như tỷ số trực tuyến, TL trực tuyến, kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng, kho dữ liệu hay nhận định của các giải đấu bóng đá/bóng rổ/tennis/bóng bầu dục.
  Nói chung, bongdalu.com có thể thỏa mãn tất cả các nhu cầu của bạn, chắc là một lựa chọn tốt nhất đối với bạn.
  Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.  feed back